Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Balans en de toelichting

(x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2019

Vaste activa

1

Materiële vaste activa

Gronden en terreinen

5.666

4.333

Investeringen met economisch nut

52.483

50.504

Investeringen met economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven

1.803

1.625

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

67

98

2

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

117

117

Overige langlopende leningen u/g:

2.589

2.554

Totaal vaste activa

62.725

59.230

Vlottende activa

3

Voorraden

-940

895

4

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

9.207

12.466

5

Liquide middelen

2.547

3.360

6

Overlopende activa

3.545

1.234

Totaal vlottende activa

14.358

17.955

TOTAAL ACTIVA

77.083

77.185

(x € 1.000)

PASSIVA

31-12-2018

31-12-2019

Vaste passiva

7

Eigen vermogen

Algemene reserve

25.459

8.632

Bestemmingsreserves

19.849

36.034

Resultaat algemene dienst na bestemming

1.343

2.282

Resultaat woningbedrijf na bestemming

1.243

1.135

8

Voorzieningen

Onderhoudsvoorzieningen

14.263

13.014

Overige voorzieningen

775

472

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwending

60

58

9

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

6.508

5.687

Totaal vaste passiva

69.500

67.314

Vlottende passiva

10

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

3.785

5.105

11

Overlopende passiva

3.797

4.766

Totaal vlottende passiva

7.582

9.871

TOTAAL PASSIVA

77.083

77.185

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen

12.185

11.044

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12