Jaarrekening 2019

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De “weerstandscapaciteit” geeft weer of de gemeente in staat is de (financiële) gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat de uitvoering in gevaar komt. De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Deze middelen bestaan onder andere uit structurele dekking en incidentele dekking. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico’s waar de gemeente mee wordt geconfronteerd.

In de begroting 2019 is de volgende weerstandscapaciteit berekend (x € 1.000):
 

Structureel:

Onvoorziene uitgaven

               -  

Budgettaire ruimte

           101

Ruimte belastingcapaciteit OZB

           682

           783

Incidenteel:

Algemene reserves

     28.660

*

Totale weerstandscapaciteit

     29.443

*inclusief reserve sociaal domein

Benodigde weerstandscapaciteit werd begroot op € 997.500 en de werkelijke risico's 2019 zijn € 2.216.015. In de risico top 10 zijn deze per risico toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12