Jaarrekening 2019

Financiële overzichten

Overzicht incidentele baten lasten

(x € 1.000)

Incidentele lasten:

Begroting

Rekening

Programma / omschrijving

Beleidsveld

2019

2019

Dienstverlening & Bestuur

Digitale transformatie SSC DeSom

Bedrijfsvoering

196

180

Formatie-uitbreiding flexibele schil

Bedrijfsvoering

311

123

Maatschappelijke begeleiding DUO

Algemene dekkingsmiddelen

-

27

Overige baten en lasten:

Bijdrage voorziening dubieuze debiteuren

Algemene dekkingsmiddelen

-

30

Bijdrage aan reserves:

Saldo voorziening openbare verlichting

Algemene dekkingsmiddelen

805

825

Overschot Wmo 2019

Algemene dekkingsmiddelen

-

294

Totaal incidentele lasten D&B

1.312

1.478

Welzijn & Zorg

Onderwijshuisvesting Avenhorn/De Goorn

Jeugd 0-23 jaar

-

51

Inkoop sociaal domein 2019

Jeugd 0-23 jaar

100

48

Afrekening 2018 jeugd

Jeugd 0-23 jaar

-

-49

Afrekening jeugdbescherming 2018

Jeugd 0-23 jaar

-

54

Subsidieverbouw kleedaccommodatie RK EDO

Sport, recreatie en sportacc.

98

98

Nota lokaal volksgezondheidsbeleid

Zorg en voorzieningen

-

29

Totaal incidentele lasten W&Z

198

231

Wonen & Ondernemen

Implementatie omgevingswet

Omgevingstaken

154

46

Buitendienst Obdam

Openbare ruimte

25

23

Investeringen vitaal platteland

Openbare ruimte

146

69

Realisatieovereenkomst N23 Westfrisiaweg

Openbare ruimte

250

458

Totaal incidentele lasten W&O

575

596

Totaal incidentele lasten

2.084

2.306

Incidentele baten:

Begroting

Rekening

Programma

Beleidsveld

2019

2019

Dienstverlening & Bestuur

Overige baten en lasten:

Verkoop Dorpsstraat 106 Obdam

Algemene dekkingsmiddelen

-

400

Bijdrage van reserves:

Loonkosten flexibele loonschil

Algemene dekkingsmiddelen

311

123

Buitendienst Obdam

Algemene dekkingsmiddelen

25

23

Regionale bijdrage N23 Westfrisiaweg

Algemene dekkingsmiddelen

250

458

Vitaal platteland

Algemene dekkingsmiddelen

300

69

Digitale transformatie DeSom

Algemene dekkingsmiddelen

196

180

Inkoop sociaal domein 2019

Algemene dekkingsmiddelen

100

48

Kleedaccommodatie RKEDO

Algemene dekkingsmiddelen

98

98

Implementatie omgevingswet

Algemene dekkingsmiddelen

154

46

Onderuitputting gemeentefonds 2018

Algemene dekkingsmiddelen

200

200

Afboeking kleedaccommodaties

Algemene dekkingsmiddelen

-

596

Onderwijshuisvesting / Kindcentrum A'horn

Algemene dekkingsmiddelen

-

51

Nota volksgezondheidsbeleid 2018

Algemene dekkingsmiddelen

-

29

Harmonisatie applicatielandschap

Algemene dekkingsmiddelen

-

40

Totaal incidentele baten D&B

1.634

2.361

Welzijn & Zorg

Uitk. Beschermd wonen centrumgemeente

Zorg en voorzieningen

-

107

Totaal incidentele baten W&Z

-

107

Wonen & Ondernemen

Opheffen voorziening openbare verlichting

Openbare ruimte

805

825

Totaal incidentele baten D&B

805

825

Totaal incidentele baten

2.438

3.293

Saldo incidentele lasten en baten

354

988

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12