Jaarrekening 2019

Financiële overzichten

Jaarrekening woningbedrijf 2019

Rekening

Begroting

Rekening

(x €1.000)

2019

2019

2018

Bedrijfsopbrengsten

Huurontvangsten

5.151

5.259

5.026

Vergoedingen

19

21

19

Overige baten

-

-

-

Boekwinst verkoop woningen

1.322

400

1.113

Totaal bedrijfsopbrengsten

6.492

5.680

6.158

Bedrijfslasten

Afschrijvingen

987

1.018

952

Onderhoudslasten

1.298

1.200

922

Huurderving leegstand

33

35

25

Huurderving oninbaar

-

5

2

Overige bedrijfslasten:

Belastingen

298

204

219

Verhuurdersheffing

648

696

669

Diverse kosten

125

86

96

Doorberekende uren

425

340

378

Bijdrage Algemene dienst

1.494

1.540

1.595

Totaal bedrijfslasten

5.309

5.124

4.857

Renteposten

Rentebaten

4

1

2

Rentelasten

52

56

60

Renteresultaat

48

55

58

Bedrijfsresultaat

1.135

501

1.243

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12