Jaarrekening 2019

Home

Algemeen

Inleiding

Jaarlijks legt het college van burgemeester en wethouders met de aanbieding van de jaarrekening en het jaarverslag (hierna jaarstukken) verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en beheer van het afgelopen jaar.

De jaarstukken zijn opgesteld in overeenstemming met de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de eisen zoals de financiële verordening van de gemeente Koggenland deze stelt. De jaarstukken bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Jaarverslag:
 • Programmaverantwoording;
 • Paragrafen.
 1. Jaarrekening:
 • De programmarekening en de toelichting;
 • De balans en de toelichting;
 • De bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

Programmaverantwoording

De gemeente Koggenland kent drie programma's: Dienstverlening & Bestuur, Welzijn & Zorg en Wonen & Ondernemen. Een programma is een geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Elk programma wordt onderverdeeld in beleidsvelden en per beleidsveld wordt aangegeven wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen en wat het mag kosten (de zogenaamde 3-W vragen)

De programma's en beleidsvelden zijn bij de gemeente Koggenland als volgt ingedeeld:

Programma 1: Dienstverlening & Bestuur

Beleidsvelden:

 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Bedrijfsvoering
 • Bestuur
 • Burgerzaken
 • Openbare orde en veiligheid

Programma 2: Welzijn & Zorg

Beleidsvelden:

 • Inkomensvoorzieningen
 • Jeugd 0-23 jaar
 • Kunst, cultuur en ontwikkeling
 • Sport, recreatie en sportaccommodaties
 • Zorg en voorzieningen

Programma 3: Wonen & Ondernemen

Beleidsvelden:

 • Economie en toerisme
 • Grondbedrijf
 • Omgevingstaken
 • Openbare ruimte
 • Woningbedrijf

Elk programma sluit met een financieel overzicht onder het kopje “wat heeft het gekost?”

De mutaties ten opzichte van de begroting worden aan het einde van elk programma toegelicht. De investeringen die ten laste komen van de reserves worden opgenomen in het overzicht 'toevoegingen en onttrekkingen aan/van reserves.

Na de toelichting op de beleidsvelden en overige ontwikkelingen treft u aan:

 • een overzicht met de verplichte beleidsindicatoren van het programma;
 • een totaaloverzicht van de baten en lasten 2019 van het betreffende programma;
 • een overzicht van investeringen die betrekking hebben op het programma; en
 • aan het einde van het programma de financiële verantwoording 2019 met toelichting.

Aan het begin van de drie programma’s is een totaal overzicht opgenomen van baten en lasten van de totale jaarrekening, inclusief het resultaat.

Paragrafen

In de afzonderlijke paragrafen wordt verslag gedaan van de beleidslijnen vastgelegd over een aantal overkoepelende onderwerpen. We hanteren de minimaal vereiste zeven verplichte paragrafen en de niet-verplichte fiscale paragraaf.

U treft de volgende paragrafen aan:

 • Lokale heffingen
 • Onderhoud kapitaalgoederen
 • Verbonden partijen
 • Financiering
 • Bedrijfsvoering
 • Grondbeleid
 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Fiscale paragraaf

De fiscale paragraaf gaat in op de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting voor de gemeente.

Jaarrekening

In de jaarrekening staat de financiële verantwoording over 2019 met een balans en een toelichting daarop. De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole en leidt tot een controleverklaring van de onafhankelijk accountant met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening.
De jaarrekening betreft de grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling, de programmarekening en de balans met toelichting.

De programmarekening bevat:

a) de begrote en gerealiseerde baten en lasten per programma, waarbij de begrote bedragen worden aangegeven voor en na wijziging;
b) het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;
c) het gerealiseerde resultaat volgend uit de onderdelen a en b;
d) de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
e) het gerealiseerde resultaat volgend uit de onderdelen c en d (resultaat na bestemming).

Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de toelichting per programma

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12