Jaarrekening 2019

Financiële overzichten

Baten en lasten

(x € 1.000)

Omschrijving

Baten

Lasten

Saldo

V / N

Programma Dienstverlening & Bestuur*

10.940

12.967

2.027

N

Programma Welzijn & Zorg

4.196

20.797

######

N

Programma Wonen & Ondernemen

14.326

19.081

4.755

N

Algemene dekkingsmiddelen

29.333

-

######

V

Overhead

1.802

7.563

5.761

N

Heffing Vpb

-

-

-

N

Bedrag onvoorzien

-

-

-

N

saldo van baten en lasten

######

60.409

188

V

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:

Programma Dienstverlening & Bestuur

639

294

345

V

Programma Welzijn & Zorg

3.128

-

3.128

V

Programma Wonen & Ondernemen

569

825

256

N

Totaal toevoegingen/onttrekkingen reserves

3.197

-531

3.216

V

Resultaat

######

59.878

#####

V

*excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing Vpb en onvoorzien

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12