Jaarrekening 2019

Financiële overzichten

Taakvelden begroting 2019

Programma Dienstverlening & Bestuur

Nummer

Omschrijving

V/N

Primaire begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Saldo 2019

0-1

Bestuur

N

1.315

1.378

1.450

0-10

Mutaties reserves

V

2.368

2.250

3.216

0-2

Burgerzaken

N

309

309

333

0-4

Overhead

N

5.835

6.178

5.761

0-5

Treasury

V

204

285

308

0-61

OZB woningen

V

2.344

1.798

1.850

0-62

OZB niet-woningen

V

368

914

861

0-64

Belastingen overig

N

72

72

79

0-7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

V

26.417

26.888

27.063

0-8

Overige baten en lasten

V

1.326

1.356

2.077

1-1

Crisisbeheersing en brandweer

N

1.472

1.472

1.560

1-2

Openbare orde en veiligheid

N

410

445

299

Programma Welzijn & Zorg

Nummer

Omschrijving

V/N

Primaire begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Saldo 2019

4-1

Openbaar basisonderwijs

N

7

7

4

4-2

Onderwijshuisvesting

N

863

863

901

4-3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

N

1.140

1.027

852

5-1

Sportbeleid en activering

N

79

94

70

5-2

Sportaccommodaties

N

642

630

1.332

5-3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

N

121

121

121

5-4

Musea

N

20

21

21

5-6

Media

N

376

384

385

5-7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

N

1.791

1.747

1.690

6-1

Samenkracht en burgerparticipatie

N

786

738

653

6-2

Wijkteams

N

1.440

1.352

1.575

6-3

Inkomensregelingen

N

1.329

1.223

1.198

6-4

Begeleide participatie

N

3.203

3.407

3.470

6-5

Arbeidsparticipatie

N

23

23

24

6-6

Maatwerkvoorziening (WMO)

N

853

803

859

6-71

Maatwerkdienstverlening 18+

N

645

664

659

6-72

Maatwerkdienstverlening 18-

N

3.607

4.442

5.427

6-81

Geëscaleerde zorg 18+

V

50

50

59

6-82

Geëscaleerde zorg 18-

N

657

777

770

7-1

Volksgezondheid

N

906

940

1.110

Programma Wonen & Ondernemen

Nummer

Omschrijving

V/N

Primaire begroting 2019

Begroting na wijziging 2019

Saldo 2019

2-1

Verkeer en vervoer

N

2.592

2.216

1.724

2-5

Openbaar vervoer

N

7

7

7

3-1

Economische ontwikkeling

N

150

150

125

3-3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

N

17

17

8

3-4

Economische promotie

N

45

56

49

7-2

Riolering

N

182

182

174

7-3

Afval

V

289

299

254

7-4

Milieubeheer

N

886

1.112

652

7-5

Begraafplaatsen en crematoria

V

37

37

50

8-1

Ruimtelijke ordening

N

1.117

572

425

8-2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

V

140

140

668

8-3

Wonen en bouwen

V

265

207

770

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12