Jaarrekening 2019

Financiële overzichten

Berekening Emu-saldo

(x € 1.000)

Primaire begroting

Rekening

Nummer

Omschrijving

2019

2019

1.

exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit de reserves (zie BBV, artikel 17c)

-2.292

188

2.

mutaties (im)materiële vaste activa

-/-

-1.731

-3.459

3.

mutaties voorzieningen

+/+

-283

-1.553

4.

mutaties voorraden ( =inclusief bouwgronden in exploitatie)

-/-

-795

207

5.

verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-/-

Totaal

-49

1.887

Bij een negatief saldo is er in het algemeen sprake van een vorderingen tekort: er wordt dan meer uitgegeven dan er ontvangsten zijn. Bij de jaarrekening is het saldo positief. Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de afname van de materiële vaste activa door afschrijvingen en een overheveling van grond naar de bouwgrondexploitatie.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12