Jaarrekening 2019

Paragrafen

Financiering

Voor de uitvoering van onze opgaven en ambities zijn financiële middelen nodig. Voor de uitvoering van de financieringsfunctie is het nodig dat er snel beslissingen kunnen worden genomen op de geld- en de kapitaalmarkt. Daaraan hebben wij en de wetgever strenge eisen gesteld. De bepalingen over financiering van gemeenten zijn onder andere opgenomen in:

  • de Gemeentewet
  • Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido)
  • Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo)
  • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
  • Verordening ex artikel 212 Gemeentewet (financiële verordening)
  • Treasurystatuut

De financiële verordening is op 18 december 2017 geactualiseerd en vastgesteld. Het treasurystatuut is in de vergadering van de raad van 17 december 2018 geactualiseerd en vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12