Jaarrekening 2019

Home

Algemeen

Onderstaand geven wij een cijfermatige toelichting op het positieve resultaat van € 3.404.000. Voor een beleidsmatige toelichting en overige voor- en nadelen verwijzen wij u naar de toelichting per programma.

Het resultaat bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

(x € 1.000)

Omschrijving

Exploitatie

Grondbedrijf

Woningbedrijf

Totaal

Resultaat voor bestemming

             1.751

 N 

                     804

 V 

                    1.135

 V 

      188

 V 

Mutaties reserves

             3.216

 V 

                          -

                             -

   3.216

 V 

Resultaat na bestemming

             1.465

 V 

                     804

 V 

                    1.135

 V 

   3.404

 V 

Algemene dienst:

Verkoop voormalig gemeentehuis Obdam
Het voormalig gemeentehuis Obdam is verkocht voor € 400.000. Het pand had geen boekwaarde en daardoor levert de verkoop een incidenteel voordeel op van € 400.000.

Restsaldo onvoorzien en begrotingsruimte
Het restsaldo over 2019 op onvoorzien van € 150.000 en structurele begrotingsruimte van € 56.000 valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat.

Uitkering gemeentefonds
We zien in de jaarrekening een incidenteel voordeel van € 202.000 op het gemeentefonds. Dit bedrag bestaat uit een voordeel op het algemene deel van de uitkering van €182.000 en €20.000 voordeel op de uitkering binnen het sociaal domein. Dit voordeel is tot stand gekomen door ontwikkelingen in de diverse circulaires in 2019.

Automatisering
Doordat onderhoudskosten voor verschillende applicaties lager zijn uitgevallen, minderondersteuning nodig was voor de afdeling welzijn en zorg en door uitstel van investeringen is een incidenteel voordeel ontstaan van € 124.000.

Verbetering dienstverlening
Voor de verbetering van de dienstverlening was rekening gehouden met de uitvoering van een ondernemerspeiling en imago onderzoek. Het imago onderzoek en benodigd budget daarvoor in combinatie met een uit te voeren inwonerspeiling wordt doorgeschoven naar het jaar 2020. Het incidentele voordeel is hierdoor € 78.000.

Wet woz, OZB
De gemeente heeft de wettelijke verplichting om vóór 2022 voor alle woningen de gebruikersoppervlakte op te meten. De start van het project "meten gebruiksoppervlakte woningen" is later gestart dan gehoopt (november 2019) omdat in deze overvolle markt niet eerder een ingewerkte externe kracht beschikbaar was. Door de vertraging zijn de kosten voor diensten van derden beperkt aangesproken.

Welzijn en zorg:

Leerlingenvervoer
De uitgaven voor leerlingenvervoer fluctueren jaarlijks sterk. Van tevoren kan niet exact worden ingeschat hoeveel aanvragen, ritten en welk soort ritten (lange afstand, individueel vervoer) noodzakelijk zijn. In 2019 waren er minder kinderen die gebruik hebben gemaakt van het leerlingenvervoer dan het jaar er voor waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan van € 78.000.

Regelarm legesbeleid
In de begroting was € 20.000 opgenomen voor het toepassen van het nieuwe regelarme legesbeleid. De organisatie heeft de uitvoering hiervan zonder externe ondersteuning uitgevoerd zodat externe kosten hierbij niet meer van toepassing zijn.

Acties naar aanleiding van nota lokaal gezondheidsbeleid
Met de vaststelling van de nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2018-2021 is voor 2019 een budget beschikbaar gesteld voor activiteiten. Deze activiteiten hebben plaatsgevonden, onder andere op het gebied van de preventie van alcohol en drugsgebruik, gezonde leefstijl en preventie eenzaamheid. Er is bijvoorbeeld nader onderzoek gedaan naar het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren in Koggenland. En er is lokaal aanvullend onderzoek gedaan naar de naleving van regels bij de verkoop van alcohol. De kosten van deze activiteiten konden binnen andere budgetten worden gedekt. Incidenteel voordeel van € 29.000.

Wonen en ondernemen

 • Leges omgevingsvergunningen: De hogere leges omgevingsvergunningen wordt veroorzaakt door een aantal grote bouwplannen waarvan de leges eind 2019 zijn gerealiseerd in plaats van begin 2020. Incidenteel voordeel: € 102.000.
 • Uitvoering milieutaken: In 2019 was op veel onderdelen nog sprake van beleidsvorming. Dit is veelal bovenregionaal en complex. De uitvoering staat daarom op onderdelen in de wacht, waardoor het budget niet volledig werd benut. Incidenteel voordeel € 58.000.
 • Bijdrage bestemmingsplannen: Betreft een eenmalig voordeel als gevolg van toepassing van de Grondexploitatiewet voor o.a. particuliere woningbouw-ontwikkeling. Vaak kleinere plannen maar nu incidenteel het grote plan Spierland. Incidenteel voordeel: € 52.000.
 • Lokale, regionale initiatieven promotie activiteiten incidenteel voordeel van €26.000.Dit jaar waren er een beperkt aantal recreatie ideeën en/ of casussen waarbij extra budget vereist was.
 • Onderhoud bruggen en bijdrage nutsbedrijf: Incidentele voordelen op het onderhoud van bruggen, subsidie van de provincie en bijdrage van de nutsbedrijven. Incidenteel voordeel: € 63.000.
 • Lagere kapitaallasten € 100.000 incidenteel voordeel: lagere kosten aan machines voor de buitendienst en dus lagere kapitaallasten. In de begroting is ook rekening gehouden met kapitaallasten voor de openbare ruimte voor het kindcentrum, deze kapitaallasten zijn er in 2019 nog niet.
 • Schouw en baggerwerk: Uit de inspectieronde 2019 van het HHNK blijkt dat de huidige staat van schouw- en baggerwerk voldoet. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel van € 70.000 in 2019.

Grondbedrijf

 • Hofland II tussentijdse winstneming: het college heeft op 8 oktober 2019 ingestemd met een tussentijdse winstneming van € 772.500 in de grondexploitatie van Hofland II. De winstneming is conform de in de vergadering van de raad van 17 juni 2019 vastgestelde nadere uitgangspunten voor de tussentijdse winstneming uit grondexploitaties.
 • Locatie Langereis: het bouw- en woonrijp maken is door planaanpassing lager uitgevallen. De begroting voor voorbereiding en toezicht was hoog ingezet in verband met het kleine oppervlakte en de complexe situatie. Uiteindelijk zijn er minder uren toegerekend aan dit project. Overige kosten zijn lager dan begroot in verband met planschade (geen claim gehad) en de post onvoorzien was niet geheel noodzakelijk. De rente viel lager uit dan begroot door lager kosten.  Grondverkoop: er is meer ontvangen dan begroot omdat de bouwkavel groter is verkocht dan geraamd. In totaal levert dit een incidenteel voordeel op van € 58.000.
 • Vpb: voor het Grondbedrijf is in 2019 € 26.500 aan Vpb betaald.

Woningbedrijf

 • Het resultaat 2019 van € 1.135.000 binnen het woningbedrijf kan grotendeels toegerekend worden aan de verkoop van 9 woningen waarvan de boekwinst € 922.000 hoger was uitgevallen dan begroot.
 • Vanwege de verkoop van woningen is er een voordeel op de post verhuurdersheffing van € 48.000.
 • Daarnaast vielen de huuropbrengsten € 109.000 lager uit dan begroot.
 • De kosten voor reparatie-, mutatie-, contract- en planmatig onderhoud vielen dit jaar € 101.000 hoger uit dan begroot.
 • Door het verwerken van het raadsbesluit (d.d. 17 juni 2019) m.b.t. de transformatieopgave/professionalisering van het Woningbedrijf, waaronder de inhuur van een interim portefeuillemanager en specialistisch advies, zijn de kosten
  € 118.000,- hoger dan begroot.
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 10:32:55 met de export van 07/01/2020 10:31:12